Меню Затваряне

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписа административен договор по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Изпълнителният директор на Местна инициативна група Радомир-Земен, г-н Радослав Йорданов и управителят на „Мобилни къщи“ ЕООД, г-н Валери Цеков подписаха тристранен административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир-Земен, с финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Чрез реализацията на проектно предложение „Инвестиционна подкрепа за Мобилни къщи ЕООД“ ще се изгради Производствен цех, представляващ съвременна и модерна база за производство на иновативни разгъваеми (сгъваеми) мобилни къщи, който да отговаря на критериите на европейските и световни пазари. Чрез инвестициите по проекта ще се въведат нови за предприятието продукти, които са нови и за територията на МИГ Радомир-Земен. Бенефициентът ще реализира инвестиционна дейност за производство на уникален продукт – дървени къщи с иновативни характеристики и функционалности на основата на местната идентичност и на потенциала на територията на МИГ – развитие на индустриално предприятие, при устойчиво използване на висококвалифицирания човешки потенциал на общината и ефективно оползотворяване на основен природен ресурс за региона, като основна суровина за производство. В резултат от подпомагането по проекта бенефициентът ще разкрие четири работни места. Общата стойност на инвестицията възлиза на 390 001,11 лева.

Господин Валери Цеков благодари на екипа на МИГ Радомир-Земен за оказаната подкрепа и отбеляза, че доброто сътрудничество дава резултати и е изключително важно за развитието на микропредприятията на територията на Общините Радомир и Земен.

Господин Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ пожела на бенефициента успешна реализация на проекта, като добави че това е първият подписан за 2022 година  от общо двадесет и четири административни договора за инвестиции в подкрепа на местната общност.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации, моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

Translate »