Меню Затваряне

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ общините Радомир и Земен спечелиха два проекта

С решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ от 11.09.2019 г. за одобряване работата на оценителната комисия по процедура BG05M9OP001-2.055 МИГ „Радомир-Земен“, Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ е одобрен оценителния доклад на МИГ-Радомир-Земен, с който са класирани и предложени за финансиране подадените две проектни предложения по процедурата.

Одобреният общ размер на безвъзмездната финансова помощ за двата проекта е 389 490.83 лв.

Списък на проектните предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ за всяко от тях е публикуван на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати.

С реализацията на проектите се предвижда да се постигне балансирано териториално развитие на социалните и здравни услуги, включително създаването на заетост, осигуряваща нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот на територията на двете общини.

Списък на проектите

Translate »