Меню Затваряне

РЕГИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ И УСЛУГИ

РЕГИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г. Заповед за одобрение на общия размер на финансова помощ № РД09-1130/17.11.2021 г. за изменение на Заповед № РД09-312/01.04.2021 г.по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия“на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Регистър на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги – 2021 год.

Translate »