Меню Затваряне

Регистър на физическите и юридическите лица, с които СНЦ „МИГ-Радомир -Земен“ има сключени договори за доставки и услуги, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 година

 

Регистър на физическите и юридическите лица, с които СНЦ „МИГ-Радомир -Земен“ има сключени договори за доставки и услуги, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г. и заповед за одобрение на общия размер на финансова помощ № РД09-206/24.02.2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Сключени нови договори в периода 01.01.2019 год. – 30.06.2019 година.

Регистър на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги

Translate »