Меню Затваряне

РЕГИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.

РЕГИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА,

С КОИТО СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.

и заповед за одобрение на общия размер на финансова помощ № РД09-394/22.04.2019 г.

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия“

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Сключени нови договори в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г

Translate »