Меню Затваряне

П О К А Н А за участие в обучения

П О К А Н А

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани да участвате в обучителни тренинги за представяне на информация по Стратегията за Водено от общностите местно развитие и реализирани и в процес на реализация проекти на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Обучителните тренинги  ще се проведат при следния график:

  • 25.08.2022 г. от 09:00 часа в гр. Земен, общ. Земен, ул. „Христо Ботев“ № 3, обучителен тренинг за представяне на мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ от СВОМР на МИГ и проект „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кариери и Вародобив“ АД на територията на МИГ-Радомир-Земен чрез закупуване на машини“, с бенефициент „Кариери и Вародобив“ АД;
  • 26.08.2022 г. от 09:00 часа в гр. Радомир, общ. Радомир, заседателна зала СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, обучителен тренинг за представяне на мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ от СВОМР на МИГ и проект „Приспособяване на работниците и „АК ЕЛЕКТРИК“ АД към промените“, с бенефициент „АК Електрик“ АД;
  • 28.08.2022 г. от 09:00 часа в с. Гълъбник, общ. Радомир, ресторант „Династия“, обучителен тренинг за представяне на мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ и проект „Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Людмил Граховски“, с бенефициент ЗП Людмил Граховски.

 

 

Translate »