Меню Затваряне

П О К А Н А за участие в обучения

ПОКАНА

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани да участвате в обучения относно възможности за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ. На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно възможностите за кандидатстване по предстоящи приеми по мерки от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Обученията ще се проведат при следния график:

  • 15.08.2022 г. от 09:00 часа в гр. Радомир, заседателна зала СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, относно възможностите за устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация на местното наследство и идентичност“ от СВОМР на МИГ;
  • 16.08.2022 г. от 09:00 часа в с. Пещера, НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.“, относно възможностите за устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация на местното наследство и идентичност“ от СВОМР на МИГ;
  • 17.08.2022 г. от 09:00 часа в гр. Земен, заседателна зала Общински съвет Земен, пл. „Клинка“, ет. 2, относно възможностите за подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ-Радомир-Земен, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ;
  • 18.08.2022 г. от 09:00 часа в с. Друган, НЧ „Благой Гебрев – 1905 г.“, относно възможностите за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ;
  • 19.08.2022 г. от 09:00 часа в гр. Радомир, заседателна зала СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, относно възможностите за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мерки от СВОМР на МИГ, новости в нормативната уредба.

При необходимост от допълнителна информация, моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите и на интернет страницата https://www.migradomir.org/.

Translate »