Меню Затваряне

Проучване на групите заинтересовани страни, потенциала и потребностите на територията на Общините Радомир и Земен за включване в бъдеща Стратегия за Водено от общностите местно развитие на операции, финансирани по подхода ВОМР

Местна инициативна група Радомир-Земен стартира процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г.

В тази връзка провежда „Проучване на групите заинтересовани страни, потенциала и потребностите на територията на Общините Радомир и Земен за включване в бъдещата СВОМР на операции, финансирани по подхода ВОМР. Териториална и урбанистична структура на Общините Радомир и Земен“.

Проучването цели да се проучат групите заинтересовани страни, потенциала и потребностите на територията на Общините Радомир и Земен за включване в бъдещата СВОМР на операции, финансирани по подхода ВОМР, като се оценят ресурсите и определят приоритетите за развитие, за подпомагане на процеса на изготвяне на интегрирана и многосекторна СВОМР за периода 2023-2027 г.

В тази връзка, молим за Вашето мнение по въпроси, имащи отношение към визията на СВОМР за програмен период 2023-2027 г. и устойчивото развитие на територията на МИГ Радомир-Земен.

Проучването се извършва чрез попълване на специално изготвена Анкета, която е достъпна на следният линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOw9RHeuY-dGP22ga77BNmYaOFgQGRy1QmXk2oVj5SFS8vOQ/viewform

Настоящата Анкета ще бъде активна за попълване в срок до 25.06.2023 г.

Анкетата е анонимна и доброволна.

Проучването се извършва в съответствие с основните хоризонтални политики на Европейския съюз – равенство между половете и липса на дискриминация.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Очакваме Вашето активно участие!!!

Translate »