Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 31.01.2022 гoдина

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 31.01.2022г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 28.01.2022 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, втори краен срок финансирана от ПРСР 2014-2020 г., от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;

 

  1. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 28.01.2022 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, втори краен срок финансирана от ПРСР 2014-2020 г., от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;

 

 

  1. Разни.

 

 

Славчо Гебрев …………/п/…..……..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 31.01.2022 г.

Translate »