Меню Затваряне

Протокол на УС от 30.09.2019 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 30.09.2019г. от 10.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 26.09.2019 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г., от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  2. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 26.09.2019 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г., от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  3. Разни.

 

 

 

 

 

Славчо Гебрев…………/п/…………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 30.09.2019 година

Translate »