Меню Затваряне

Протокол на УС от 27.09.2023 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 27.09.2023 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане на Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., за периода 01.01. – 30.09.2024 година за изпълнение на Споразумение за ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.
  2. Разни

 

 

 

 

Славчо Гебрев   ………./п/………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 27.09.2023 година

Translate »