Меню Затваряне

Протокол на УС от 26.07.2019 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 26.07.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

  1. Приемане на Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“ за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.;
  2. Разни;

 

 

Славчо Гебрев ………../п/…………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ УС 26.07.2019

 

 

Translate »