Меню Затваряне

Протокол на УС от 26.05.2020 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 26.05.2020 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 22.05.2020 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, втори краен срок финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г.;

 

  1. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 22.05.2020 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, втори краен срок финансирана по ОП РЧР 2014-2020 г.;

 

 

  1. Разни.

 

 

 

 

Славчо Гебрев…………../п/……………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 26.05.2020 година

Translate »