Меню Затваряне

Протокол на УС от 25.09.2019 година

 

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 25.09.2019 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

  1. Приемане на Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., за календарната 2020 година за изпълнение на Споразумение за ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.

 

  1. Разни.

 

 

Славчо Гебрев ………/п/…………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 25.09.2019

Translate »