Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 22.04.2019 год.

П О К А Н А
На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
С В И К В А М :
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 22.04.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Разглеждане на коментари след обществено обсъждане на пакет документи Насоки за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, финасирана от ОП РЧР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
2. Утвърждаване на пакет документи по процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, финасирана от ОП РЧР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.
3. Разни.
Славчо Гебрев ……………./п/……………….
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 22.04.2019 год.

Translate »