Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 21.02.2019 година

П О К А Н А
На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
С В И К В А М :
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 21.02.2019г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Приемане на Заявление за одобрение на изменение на одобрени със заповед № РД 09-125 от 08.02.2019 г. дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиряне на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., за календарната 2019 година, за изпълнение на Споразумение за ВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.
2. Разни.
Славчо Гебрев
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 21.02.2019 година

Translate »