Меню Затваряне

Протокол на УС от 20.11.2018 год.

П О К А Н А
На основание чл.40, ал.3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
С В И К В А М :
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 20.11.2018г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев„ № 3, гр. Радомир
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Избор на председател, който да ръководи на свиканото на 21.11.2018 г. в гр. Радомир, в МКИЦ „Европа“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ № 23 от 18.00 часа, Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Радомир-Земен“, поради обективна невъзможност на Председателя на Управителния съвет да присъства на същото.
2. Разни.
Антонио Антонов
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

ПРОТОКОЛ на УС от 20.11.2018 г.

Translate »