Меню Затваряне

Протокол на УС от 19.11.2018 год.

П О К А Н А
На основание чл.40, ал.3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“
С В И К В А М :
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 19.11.2018г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев„ № 3, гр. Радомир
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Приемане на Насоки за кандидатстване, включително документите към тях, за за подбор на проектни предложения по Мярка 1.1.2. „Повишаване на производителността на експортния потенциал на МСП от територията на МИГ-Радомир-Земен“ по ОПИК 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Споразумение за БФП № РД 50-48/03.05.2018 г.
2. Приемане на Насоки за кандидатстване, включително документите към тях, за за подбор на проектни предложения по Мярка 2.1.1.3. „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи от стратегията” по ОПРЧР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Споразумение за БФП № РД 50-48/03.05.2018 г.
3. Вземане на решение за обявяване на конкурс за избор на външни оценители по всички мерки включени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Споразумение за БФП № РД 50-48/03.05.2018 г.
4. Разни.
Антонио Антонов
Председател на Управителен съвет
на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

ПРОТОКОЛ на УС от 19.11.2018 г.

Translate »