Меню Затваряне

ПРОТОКОЛ на УС от 16.06.2023 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 16.06.2023г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 14.06.2023 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.507 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;

 

  1. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 14.06.2023 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.507 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;

 

  1. Разни.

 

 

Славчо Гебрев   ………/п/…………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

ПРОТОКОЛ на УС от 16.06.2023 година

Translate »