Меню Затваряне

Протокол на УС от 14.01.2022 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 14.01.2022г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Промяна в членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2021 година, Промени в Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Определяне на размера на годишния членски внос на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Освобождаване на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, поради изтичане на мандата, Избор на нови членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с нов мандат, Избор на нов Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Избор на нов Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  3. Разни.

 

 

Славчо Гебрев ……………/п/…………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 14.01.2022 година

Translate »