Меню Затваряне

Протокол на УС от 12.10.2018 год.

П О К А Н А

 

На основание чл.40, ал.3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

С В И К В А М :

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 12.10.2018г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“, ул. „Евлоги Георгиев„ № 3, гр. Радомир

 

при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Приемане на Правила за провеждане на процедури за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ и Ред за оценка на проектни предложения по мерки към Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“, финансирани от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР 2014 – 2020 г.
  2. Приемане на Вътрешни правила за организиране на конкурс за избор на външни оценители от СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“.
  3. Приемане на Насоки за кандидатстване, включително документите към тях, за Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен“.
  4. Одобрение на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за приемане на заявления за подпомагане към Стратегията за водено от общностите местно развитие за 2019 г.
  5. Разни.

 

 

Антонио Антонов

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

Протокол на УС от 12.10.2018 год

Translate »