Меню Затваряне

Протокол на УС от 12.08.2021 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 12.08.2021г. от 12.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Разглеждане на коментари след обществено обсъждане на пакет документи Насоки за кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, втори краен срок, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен;
  2. Утвърждаване на пакет документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, втори краен срок, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен;
  3. Вземане на решение за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, втори краен срок, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен;
  4. Разни.

 

Славчо Гебрев…………../п/…………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 12.08.2021 година

Translate »