Меню Затваряне

Протокол на УС от 09.11.2022 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 09.11.2022г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

  1. Утвърждаване на разяснения по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;

 

  1. Разни.

 

 

 

 

Славчо Гебрев ……………../п/……………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

Протокол на УС от 09.11.2022 г.

Translate »