Меню Затваряне

Протокол на УС от 08.04.2020 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 08.04.2020г. от 12.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 06.04.2020 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г., от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;

 

  1. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 06.04.2020 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г., от стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;

 

 

  1. Разни.

 

Протокол на УС от 08.04.2020 година

 

 

Славчо Гебрев…………./п/…………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

 

Translate »