Меню Затваряне

Протокол на УС от 07.12.2018 год.

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 07.12.2018г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

  1. Вземане на решение за подаване на заявление до Община Радомир за удължаване на срока за погасяване на временен безлихвен заем за изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ № РД 50-48/03.05.2018 г. до края на бюджетната 2019 година;
  2. Разни;

 

Славчо Гебрев …………/п/…………

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 ПРОТОКОЛ на УС от 07.12.2018

Translate »