Меню Затваряне

Протокол на УС от 05.02.2024 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 05.02.2024г. от 12.00 часа в заседателната зала на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Вземане на решение за обявяване на процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.616 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, по трети краен срок;
  2. Утвърждаване на пакет документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.616 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, трети краен срок финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен;
  3. Одобрение на изменение на Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2024 година.

 

Славчо Гебрев ………………/п/………………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 05.02.2024 година

Translate »