Меню Затваряне

Протокол на УС от 03.10.2023 година

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

СВИКВАМ:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 03.10.2023 г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Разглеждане на Оценителен доклад на КППП от 02.10.2023 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.616 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, втори краен срок финансирана по ПРСР 2014-2020 г.;

 

  1. Одобрение на Оценителен доклад на КППП от 02.10.2023 г., във връзка с работата на комисията по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.616 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, втори краен срок финансирана по ПРСР 2014-2020 г.;

 

  1. Разни.

 

Славчо Гебрев ……………./п/……………..

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

Протокол на УС от 03.10.2023 година

Translate »