Меню Затваряне

Протокол на УС от 01.04.2022 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 01.04.2022г. от 12.00 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. Промяна в членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  2. Вземане на решение за свикване на Общо събрание, относно Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Промени в Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Одобрение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2021 година и Приемане на дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2022 година;
  3. Разни.

 

 

Славчо Гебрев…………../п/……………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 01.04.2022 година

Translate »