Меню Затваряне

Протокол на ОС от 30.04.2024 година

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Радомир-Земен”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на сдружението и във връзка с Решение № 1 по Протокол на УС от 14.04.2024 г., свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 30 април (вторник) 2024 година от 17:00 часа в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2023 година;
  2. Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  3. Промяна на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  4. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл.  27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са представени на разположение на членовете в сградата на управление на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

………………./п/………………..

Славчо Гебрев

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на ОС от 30.04.2024 година

Translate »