Меню Затваряне

Протокол на ОС от 21.11.2018 год.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 21 ноември (сряда) 2018 год. от 18:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при следния дневен ред:

 

  1. Докладване на промяна в членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – във връзка с приемането на нов член;

 

  1. Промени в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;

 

  1. Одобрение на промяна в Стратегията за ВОМР;

 

  1. Разни;

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са представени на разположение на членовете в сградата на управление на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

 

Антонио Антонов

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на ОС от 21.11.2018 год

Translate »