Меню Затваряне

Протокол на ОС от 03.06.2020 година

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 03 юли (петък) 2020 година от 17:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при следния дневен ред:

  1. Промени в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  2. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2019 година;
  3. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26, ал.2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са представени на разположение на членовете в сградата на управление на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

………………/п/………………..

Славчо Гебрев

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на ОС от 03.07.2020 година

Translate »