Меню Затваряне

Предстои обявяване на прием по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ уведомява всички заинтересовани страни, че в началото на 2021 година ще стартира поредния прием по мярка от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. На 01.02.2021 година ще бъде отворена за кандидатстване процедура № BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Кандидатите ще имат възможност да подават проектни предложения до 17.05.2021 г., 17:00 часа.

 

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен. Подкрепата ще бъде осигурена за проекти, насочени към изграждане на туристическа инфраструктура, подобряване на организирания достъп до културно-исторически и природни места и създаване на условия за развиване на селски и други форми на алтернативен туризъм.

 

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

  1. Общините от територията на МИГ-Радомир-Земен – Община Радомир и Община Земен;
  2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ-Радомир-Земен;

 

Допустими са само дейности на територията на МИГ-Радомир-Земен и за:

  1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
  2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
  3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел;
  4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
  5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

Общ бюджет на процедурата: 391 160,00 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за проект е 9 779,00 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за проект е 293 370,00 лв.

 

Максималният общ размер на финансовата помощ за ЮЛНЦ, получена по мярката за един кандидат за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР не може да надвишава 195 580,00 лева.

 

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

 

Насоките за кандидатстване по процедурата могат да бъдат намерени на интернет страницата на  МИГ-Радомир-Земен: https://www.migradomir.org/

 

За повече информация: МИГ-Радомир-Земен

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

e-mail: mig.radomir@gmail.com

телефон за контакти: 0890/42 10 20

 

Translate »