Меню Затваряне

Ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР на МИГ -РАДОМИР – ЗЕМЕН, финансирани от ОП за „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ОЦЕНКА ПРОЕКТИ ОПРЧР- МИГ-Радомир – Земен

Translate »