Меню Затваряне

Портокол на УС от 25.04.2020 година

П О К А Н А

На основание чл. 40, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

С В И К В А М :

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ на заседание на 25.04.2020г. от 17.30 часа в Заседателната зала СНЦ „МИГ Радомир-Земен“,

ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир

 при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Вземане на решение за удължаване на срока на прием, по втори краен срок по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен;
  2. Одобрение на изменение на Условия за кандидатстване за прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г., по отношение на удължен втори краен срок;
  3. Одобрение на изменение на Обява за прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, финасирана от ОП НОИР 2014-2020 г., по отношение на удължен втори краен срок;
  4. Разни.

 

Славчо Гебрев ………../п/………….

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Протокол на УС от 25.04.2020

Translate »