Меню Затваряне

Покана за участие в обучения за представители на стопанския и нестопанския сектор

П О К А Н А

за участие в обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР И ОБЩИНА ЗЕМЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския сектор относно възможности за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ.
На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно прилагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове.
Обученията ще се проведат при следния график:

21.08.2021 г., от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от нестопанския сектор относно прилагането на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160.

22.08.2021 г., от 09:00 часа, в конферентната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 – обучение на 10 местни лидери от стопанския сектор относно прилагането на ЗУСЕСИФ и ПМС № 160.

 

 

За повече информация: МИГ Радомир-Земен
ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир
тел. за контакти: 0890/42 10 20

Translate »