Меню Затваряне

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН“

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение № 8/ 13.07.2017г. на УС свиква Общо събрание на 27.07.2017 год. от 18:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР,УЛ. „СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване и приемане на нови членове в СНЦ „МИГ- Радомир  – Земен“;
  2. Промени в Управителния съвет на МИГ;
  3. Одобрение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ- Радомир  – Земен“;
  4. Разни.
Translate »