Меню Затваряне

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на сдружението и във връзка с Решение № 2 по протокол на УС от 14.01.2022 г., свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 03 февруари (четвъртък) 2022 година от 17:00 часа в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР, УЛ. „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ “ № 23, при спазване на въведените противоепидемични мерки, при следния дневен ред:

  1. Промяна на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  2. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2021 година;
  3. Промени в Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  4. Определяне на размера на годишния членски внос на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  5. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, поради изтичане на мандата;
  6. Избор на нови членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с нов мандат;
  7. Избор на нов Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  8. Избор на нов Заместник-председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“;
  9. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл.  27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са представени на разположение на членовете в сградата на управление на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

 

 

………………./п/…………………

Славчо Гебрев

Председател на Управителен съвет

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Translate »