Меню Затваряне

ПОКАНА за представяне на отчет за дейността на сдружението за 2019 гoдина

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Уважаеми дами и господа,

СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Земен“, изпълняващо Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-48 /03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., кани всички заинтересовани страни за представяне на Oтчет за дейността на сдружението за 2019 гoдина.

 

Дата: 17.12.2019 г. /вторник/, 10.00 ч.

Място: град Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ №3, заседателна зала

 

За повече информация: МИГ Радомир-Земен,

ул. Евлоги Георгиев № 3, гр. Радомир,

тел. за контакти: 0890/ 42 10 20

Очакваме Ви!

Translate »