Меню Затваряне

Покана за информационни срещи през месец юни

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Радомир и Община Земен за периода 2014 – 2020 г.
На участниците ще бъде предоставена информация за процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и процедура № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен – мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, финасирана от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-48 /03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Събитията  ще се проведат при следния график:

на 13.06.2019 година, от 16:00 часа, в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, площад „Свобода“ № 20 – мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“

 

на 14.06.2019 година, от 16:00 часа, в сградата на Община Радомир, гр. Радомир, площад „Свобода“ № 20 – мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

 

на 17.06.2019 година, от 15:00 часа, в читалище „Никола Павлов Корчев“ с. Долна Диканя – мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

За повече информация: МИГ Радомир-Земен,

 ул. Евлоги Георгиев № 3. гр. Радомир,

тел. за контакти: 0890/ 42 10 20

Translate »