Меню Затваряне

Покана за информационна среща

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ има удоволствието да Ви покани на информационна среща, свързана с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Радомир и Община Земен за периода 2014 – 2020 г.
На участниците ще бъде предоставена информация за процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, финасирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-48 /03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

 

Събитието  ще се проведе при следния график:

Дата: 10.09.2019 г.

Място: гр. Радомир, сградата на Община Радомир, площад „Свобода“ № 20

Час: 14:00 часа

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!    

За информация: МИГ Радомир-Земен,

ул. Евлоги Георгиев № 3. гр. Радомир,

тел. за контакти: 0890/ 42 10 20

Translate »