Меню Затваряне

О Б Я В А за процедура подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“

О Б Я В А

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегия за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие;

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК 2014-2020 г.;

Цел на процедурата: Основна стратегическа цел е развитието на конкурентоспособна, иновативна, с висока добавена стойност, генерираща доходи и заетост икономика на територията на МИГ-Радомир-Земен, във връзка с повишаване конкурeнтоспособността и иновативността на малките и средни предприятия /МСП/. Целта на процедурата е да се осигури инвестиционна подкрепа за повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен, чрез подобряване на производствените процеси в МСП и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производтсвото, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващи продукти и услуги.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за минимални помощи. Приложимият режим на минимална помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 564 640,00 лева.

Минимален размер на допустимите разходи за проект – 50 000,00 лева;

Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 160,00 лева;

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Допустими кандидати: малки и средни предприятия от територията на МИГ-Радомир-Земен

  1. Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
  2. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
  3. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години;
  4. Кандидатите трява да извършват своята дейност на територията на МИГ-Радомир-Земен;
  5. Не могат да участват в процедура за подбор на проекти е не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
  2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет;
  3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги;
  4. Дейности за информиране и публичност;

Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Радомир – Земен“.

 

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения – 10.05.2019 г. 17.00 часа с общ бюджет в размер на 1 564 640,00 лева;

Втори краен срок за подаване на проектните предложения – 27.09.2019 г. 17.00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – http://eumis2020.government.bg/

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https: http://eumis2020.government.bg/http: http://www.migradomir.org/

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи за попълване към условията за кандидатстване

Документи към условия за изпълнение

Translate »