Меню Затваряне

Оценителен доклад от 14.05.2020 г. на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Оценителен доклад от 14.05.2020 г. на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

Оценителен доклад 14.05.2020 г. – втори краен срок

Translate »