Меню Затваряне

Обявa процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.078 МИГ Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

МИГ Радомир-Земен, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.078 МИГ Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

 

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, Специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“.

Целта на процедурата е да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на иновативни, по-продуктивни и по-екологосъобразни начини за организация на труда и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП РЧР за Водено от общностите местно развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Дейност 1 „Предоставяне на обучения на работното място относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване“;

Дейност 2 „Подкрепа за практики за насърчаване професионалната и географската мобилност на заети лица – осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца“;

Дейност 3 „Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост“;

Дейност 4 „Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители“;

Дейност 5 „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат“;

5.1. „Осигуряване на средства за колективна защита , включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.“;

5.2. „Закупуване на ЛПС и специално работно облекло.“;

5.3. „Подобряване на социалния климат в предприятието чрез предоставяне на възможности за отдих, почивка, спортуване и улесняване на служителите по време на работния процес в предприятията.“;

Дейност 6 „Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното място и развитие на корпоративната социална отговорност“;

Дейност 7 „Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения.“;

 

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 391 160 лева.

Краен срок за кандидатстване: 30.10.2019  г., 17:00 часа.

Втори краен срок за кандидатстване: 28.02.2020 г., 17:00 ч.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и www.migradomir.org

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Обява

Условия за кандидатстване

Приложение 1_Документи за информация към Условията за кандидатстване

Приложение 2_Документи за попълване към условията за кандидатстване

Приложение 3_Администртивен договор

 

Translate »