Меню Затваряне

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

 

ОБЯВА

На основание Решение № 3 от Протокол № 8/19.11.2018 г. на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Радомир-Земен”, във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) за извършване на оценка на административно съответствие и допустимост /АСД/ и техническа и финансова оценка /ТФО/ на проектни предложения, подадени към Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Радомир-Земен”, прилагаща Стратегия за ВОМР по споразумение РД 50-48/03.05.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса са публикувани на електронната страница на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”-  http://www.migradomir.org/ в раздел – ВОМР – Външни оценители – http://www.migradomir.org/category/%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.

Срок за провеждане на конкурса:  30 дни от датата на обявяване.

Документите могат да бъдат подавани по електронен път на e-mail:migradomir@gmail.com, в срок от 22.11.2018 г. до 21.12.2018 г. /включително/ 16.30 ч.

Документите могат да бъдат подавани по пощата с обратна разписка, по куриер или представени лично от кандидата, в офиса на СНЦ “МИГ-Радомир-Земен “ гр. Радомир, ПК 2400, ул „Евлоги Георгиев “ № 3 , в срок в срок от 22.11.2018 г. до 21.12.2018 г. /включително/ 16.30 ч.

В случай на изпратени по пощата или по куриер документи за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на СНЦ “МИГ-Радомир-Земен “.

Пакет документи

Заповед за конкурс

Translate »