Меню Затваряне

Обява по процедура подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.108 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

 

МИГ-Радомир-Земен кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ от стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.108 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“.

Настоящата процедура има за цел увеличаване броя на заетите лица с придобита и/или подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности. Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели:

Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.

Специфична цел 1: Увеличаване броя на заетите лица над 54 години с придобита и/или подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности(СЦ 1 на ИП 6).

Специфична цел 2: Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения (СЦ 2 на ИП 6).

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
  2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  3. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите;
  4. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;

 

 

Общ бюджет на процедурата: 352 044,00 лв.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ: www.migradomir.org

Краен срок за подаване на проектните предложения е 12.11.2020 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Обява – 1.108

Условия за кандидатстване – 1.108

Приложение 1_Документи за информация към Условията за кандидатстване

Приложение 2_За попълване към условията за кандидатстване

Приложение 3_Договор

Translate »