Меню Затваряне

Обява по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори краен срок

 

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

BG06RDNP001-19.599

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

 

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

 

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна в подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

2. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

 

Цел на процедурата: Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор (Специфична цел 1.2. от СВОМР). Постигане на устойчиво икономическо развитие и създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез разнообразяване на местната икономика с производства с висока добавена стойност и иновативност.

Очакваните резултати са чрез Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” да се даде възможност на потенциални бенефициенти от територията на МИГ-Радомир-Земен да осъществят своите инвестиционни намерения в неземеделски дейности от икономиката за създаване или модернизиране на микропредприятия от територията на МИГ – основно разкриване на дребни производства, в сферата на услугите и преработващата промишленост с цел осигуряване на трудова заетост и развитие на икономиката.

3. Допустими кандидати:

 

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Кандидатите земеделски стопани трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), и

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

4. Допустими дейности:

 

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ-Радомир-Земен и за:

1. Развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги);

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3. Развитие на услуги във всички сектори;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

 

5. Допустими разходи:

 

Допустими за подпомагане по настоящата процедура, съгласно СВОМР на МИГ-Радомир-Земен са следните разходи:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Допустимите разходи по т. 3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „1“, „2“ и „4“.

Разходите, свързани с консултации по разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, част от разходите по т. 3 от раздел 14.1, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

 

 

6. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

 

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:

Начален срок: 27.04.2022 г.

Краен срок: 08.06.2022 г. 17:00 часа.

 

Втори прием:

Начален срок: 30.09.2022 г.

Краен срок: 28.11.2022 г. 17:00 часа.

 

Втори период за прием ще бъде обявен при наличие на остатъчен финансов ресурс.

 

7. Бюджет на приема:

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР)

(90 %)

Национално съфинансиране

(10 %)

289 715,69 лева 260 744,12 лева 28 971,57 лева

 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на приема по втори краен срок е в размер на 166 190,69 лева, като размерът може да бъде увеличен при освобождаване на средства от приема по първи краен срок.

8. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

·       Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 5 625,00 евро (11 001,38 лева) – при интензитет на помощта 75 %[1].

·       Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 375,00 евро (733,43 лева) – при интензитет на помощта 5 %.

·       Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ не може да надвишава левовата равностойност на 80 000,00 евро (156 464,00 лева).

·       Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) е левовата равностойност на 10 000,00 евро (19 558,00 лева) – при интензитет на помощта 5 %.

 

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

·       Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 7 500,00 евро (14 668,50 лева).

·       Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 200 000,00 евро (391 160,00 лева).

 

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

 

Интензитетът на подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.  

 

Кандидатите осигуряват пълния размер на допустимите разходи със собствени средства.

 

Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. – „Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“                                                                                                                                                                                   

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

 

Критерии за избор на проекти: Точки
1.  Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието

·       над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 15 т.

·       над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 20 т.

20
2.  Проекти за производствени дейност 10
3.  Проекти в сферата на услугите 20
4.  Проекти за развитие на ИНТЕГРИРАН селски

туризъм

10
5.  Проекти, представени от физически лица (земеделски производители и/или ЕТ) на възраст до 40 години, включително 20
6.  Проектът създава нови работни места

·       до 3 работни места – 5 точки

·       над 3 работни места – 10 точки

10
7.  Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

·       над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

·       над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
8.  Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
9.  Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията. 5
10.           Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
11.           Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 5
ОБЩО 115

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по следния критерий:

·       Крайната оценка по критерий „1. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието“

При равен брой точки и по този критерий, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по следния критерий:

·       Крайната оценка по критерий „2. Проекти за производствени дейности“

При равен брой точки и по двата критерия, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по следния критерий:

·       Крайната оценка по критерий „5. Проекти, представени от млади  хора  на възраст до 40 години“

 

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения)[2].

– При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 1 „Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието“.

– При равен брой точки и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 2 „Проекти за производствени дейности“.

– При равен брой точки и по двата критерия, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 5 „Проекти представени от физически лица /земеделски производители и/или ЕТ/ на възраст до 40 години включително“.

 

  1. Допълнителни въпроси и разяснения във връзка с Условията за кандидатстване:

 

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e-mail: mig.radomir@gmail.com, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ-Радомир-Земен няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен: http://www.migradomir.org/ и на https://eumis2020.government.bg

  1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

град  Радомир, 2400, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3,

тел: 0890 421 020;

e-mail: mig.radomir@gmail.com

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

  1. Начин на подаване на проектните предложения:

 

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Обява 6.4.1, втори краен срок

Приложение 1 Документи за информация към Условията за кандидатстване 6.4.1, втори краен срок

Приложение 2 Документи за попълване към Условията за кандидатстване 6.4.1, втори краен срок

Приложения 3 към Условия за изпълнение 6.4.1, втори краен срок

Условия за кандидатстване 6.4.1, втори краен крок

Условия за изпълнение 6.4.1, втори краен срок

 

[1] В случай, че интензитетът на помощта е по-нисък от 75 %, минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще е по-малък от левовата равностойност на 5 625,00 евро (11 001,38 лева).

[2] Решение по т. 1 от протокол № 2 от 08.10.2018 г. от заседание на ОС на МИГ за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от ПРСР, съгласно одобрените критерии в СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Translate »