Меню Затваряне

Обява по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.616 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

ОБЯВА

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

BG06RDNP001-19.616

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

 

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

2. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

Цел на процедурата: Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен. Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ-Радомир-Земен. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на съпътстваща спорна, социална, културна и техническа инфраструктура.

Обосновка: Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” попада в обхвата на Стратегическа цел 3: УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството на живот чрез устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси; Специфична цел 3.1. Подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Очакваните резултати са чрез реализирането на процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се очаква да бъде осигурена подкрепа за минимум 3 проекта за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура на територията на МИГ-Радомир-Земен. Крайният търсен резултат е подобряване на условията за живот и намаляване обезлюдяването на населените места.

3. Допустими кандидати:

Допустими кандидати по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен са:

1.               Общините  от територията на МИГ-Радомир-Земен за всички допустими дейности –Община Радомир и Община Земен;

2.                Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

3.                Читалища за дейности, свързани с културния живот;

 

4. Допустими дейности:

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ са следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности на територията на МИГ-Радомир- Земен и за:

1.     Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;

2.     Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;

3.     Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

4.     Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

5.     Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;

6.     Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

7.     Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.

 

5. Допустими разходи:

I. Допустими за подпомагане са следните разходи:

1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности по настоящите Условия за кандидатстване;

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

Разходите свързани с консултации по попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

6. Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:

Начален срок: 06.04.2022 г.

Краен срок: 15.06.2022 г. 17:00 часа.

 

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 12.09.2022 г.

Краен срок: 01.11.2022 г. 17:00 часа.

 

7. Бюджет на приема

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР)

(90 %)

Национално съфинансиране

(10 %)

697 857,85 лева 628 072,07 лева           69 785,78 лева

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

8. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

·         Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е  левовата равностойност на 5 000,00 евро (9 779,00 лева).

·       Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект – левовата равностойност на 200 000,00 евро (391 160,00 лева).

Забележка:  

·       Максималният общ размер на финансовата помощ за читалища и ЮЛНЦ, получена по мярката за един кандидат  за периода на прилагане на Стратегията за ВОМР не може да надвишава  левовата равностойност на 100 000,00 (195 580,00 лева) евро.

Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. – „Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за избор на проекти Точки
1.  Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие – 50 точки

§ до 100 души – 5 точки

§ от 101 до 200 души –  10 точки

§ от 201 до 500 души – 20 точки

§ от 501 до 1000 души – 30 точки

§ от 1001 до 2000 души – 40 точки

§ над 2000 души – 50 точки

50
2.    Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района 10
3.  Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и обществена значимост за територията 10
4.   Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по други програми 10
5.  Дейностите по проекта са за развитие / предоставяне на услуги и изграждане на достъпна инфраструктура на уязвими групи от населението 10
6.  Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

§ над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 точки

§ над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 точки

5
7.  Проектът ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка / 5
ОБЩО 100

 

– За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения)[1].

– При казус, две или повече проектни предложения, които имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, осигуряващ/и покритие на по-голям брой население – критерии 1: „Конкретния брой население, което ще се възползва от подобрените услуги и обхвата на териториално въздействие”.

– При равенство и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и по-висока/и оценка/и по критерии 2: „Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района“.

10. Допълнителни въпроси и разяснения във връзка с Условията за кандидатстване:

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e-mail: mig.radomir@gmail.com, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ-Радомир-Земен няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен: http://www.migradomir.org/ и на https://eumis2020.government.bg

  1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;
Лице за контакт: Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

град  Радомир, 2400, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3,

тел: 0890 421 020;

e-mail: mig.radomir@gmail.com

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

  1. Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

 

[1] Решение по т. 1 от протокол № 2 от 08.10.2018 г. от заседание на ОС на МИГ за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от ПРСР, съгласно одобрените критерии в СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Обява 7.2

Приложение 1 Документи за информация към Условията за кандидатстване 7.2

Приложение 2 Документи за попълване към Условията за кандидатстване 7.2

Приложения 3 към Условия за изпълнение 7.2

Условия за кандидатстване 7.2

Условия за изпълнение 7.2

Translate »