Меню Затваряне

ОБЯВА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.458 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

BG06RDNP001-19.458

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

 

1. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

 

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

2. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

 

Цел на процедурата:

·       Модернизиране технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от хранително-вкусовата промишленост.

·       Създаване на възможности за добавяне на стойност към земеделската продукция.

Мярката допринася за постигане на Специфична цел 1.3. от СВОМР: Подкрепа за развитие на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти.

Обосновка: Въпреки доброто развитие на аграрния сектор и наличието на достатъчно суровини, развитието на хранително-вкусовата промишленост е слабо развито на територията на МИГ-Радомир-Земен. Липсата на преработвателни предприятия за произвежданата земеделска растениевъдна и животновъдна продукция води до ниска добавена стойност на местната икономика, трудна реализацията на произведената продукция и ниски изкупни цени. За преодоляването на тези недостатъци в местното икономическо развитие е необходима подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти.

Очаквани резултати: инвестиционна подкрепа за минимум 2 предприятия, създаване на поне 2 нови работни места, внедряване на нови и щадящи околната среда технологии, подобряване на съществуващата материална база на 2 предприятия. По този начин ще се осигури повишаване на добавената стойност на аграрния сектор и хранително-вкусовата индустрия.

3. Допустими кандидати:

 

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

1.    Земеделски стопани.

2.    Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.

3.    Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

4.    Допустими са само кандидати със седалище за ЕТ и ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ-Радомир-Земен.

5.    Кандидатите по т. 2 и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

6.    Кандидатите – земеделски стопани (по т. 1) към датата на подаване на проектното предложение следва да отговарят на следните условия:

  • да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за поддпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

4. Допустими дейности:

 

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Обхват на дейностите: Допустими са само дейности за преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти, на територията на МИГ, които са за:

1)     внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2)     внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3)     намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4)     постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или

5)     подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6)     опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

7)     подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8)     подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9)     подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти

 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

1)     мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2)     месо и месни продукти;

3)     плодове и зеленчуци, включително гъби;

4)     пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5)     зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6)     растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7)     технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8)     готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9)     гроздова мъст, вино и оцет;

10) производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.

 

5. Допустими разходи:

 

Допустими за подпомагане по настоящата процедура, съгласно СВОМР на МИГ-Радомир-Земен са следните разходи:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ-Радомир-Земен;

4. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

5. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

6. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг :

Новоприети стандарти на ЕС

Стандарт Законодателство на ЕС Национално законодателство Дата, от която стандартът е задължителен Дата на гратисния период Вид на инвестицията
Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане;

Регламент/ЕО/ № 853/2004/ чл. 10, §/3, Приложение III, Глава II/

Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара 25.07.2014 г. 25.07.2015 г.;

25.07.2016 – за млади земеделски стопани

Закупуване/придобиване, изграждане и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за въвеждане на минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане.

Закупуване и/или инсталиране на нови машини и оборудване/инструменти за въвеждане на минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане

 

 

7. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

8. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

9. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

10. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 9.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

6. Период за прием:

 

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:

Начален срок: 08.10.2020 г.

Краен срок: 11.12.2020 г. 17:00 часа.

 

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 01.04.2021 г.

Краен срок: 21.05.2021 г. 17:00 часа.

 

 

7. Бюджет на приема:

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФСР)

(90 %)

Национално съфинансиране

(10 %)

195 580,00 лева 176 022,00 лева 19 558,00 лева

 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

8. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

·       Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от микро, малко или средно предприятие[1] е левовата равностойност на 5 000,00 евро (9 779,00 лева) – при интензитет на помощта 50 %[2]

·       Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от голямо предприятие[3] е левовата равностойност на 4 000,00 евро (7 823,20 лева)– при интензитет на помощта 40 %[4].

·       Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен не може да надвишава левовата равностойност на 70 000,00 евро (136 906,00 лева).

 

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

·       Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 10 000,00 евро (19 558,00 лева).

·       Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 160 000,00 евро (312 928,00 лева).

 

Превалутирането по процедурата се извършва съгласно § 2а от ДР на Наредба № 22 от 2015 г. – „Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.“

 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер до 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

 

Критерии за избор на проекти Точки
1.   Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС 20
2.   Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието

·    над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 15 т.

·    над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 20 т.

20
3.   Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани

Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)

10
4.   Проектът създава нови работни места

–   до 3 работни места – 5 т.

–   над 3 работни места – 10 т.

10
5.   Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
6.   Проектът включва преработка и производство на биологични продукти 10
7.   Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
8.     Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.

– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.

5
9.   Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
10. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията 5
ОБЩО 100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения)[5].

– За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения).

– При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерий 1 „Предприятието е класирано като микро съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС“. При равен брой точки и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 2 „Иновативност-въвеждане на нови за територията практики и/или услуга и/или продукт в предприятието“. При равен брой точки и по двата критерия, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 4 „Проектът създава нови работни места“.

 

  1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

град  Радомир, 2400, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3,

тел: 0890 421 020;

e-mail: mig.radomir@gmail.com

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/ .

  1. Начин на подаване на проектните предложения:

 

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

 

[1] Легална дефиниция за определяне на категорията на предприятията,  микро, малки или средни се съдържа в чл. 3 от ЗМСП.

[2] В случай, че интензитетът на помощта е по-нисък от 50 %, минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще е по-малък от левовата равностойност на 5 000,00 евро (9 779,00 лева).

[3] Голямо предприятие съгласно ЗМСП – неотговарящо на критериите за микро, малко или средно предприятие по чл. 3 от ЗМСП.

 

[4] В случай, че интензитетът на помощта е по-нисък от 40 %, минималният размер на безвъзмездната финансова помощ ще е по-малък от левовата равностойност на 4 000,00 евро (7 823,20 лева).

[5] Решение по т. 1 от протокол № 2 от 08.10.2018 г. от заседание на ОС на МИГ за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от ПРСР, съгласно одобрените критерии в СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Обява – 4.2

Условия за кандидатстване – 4.2

Приложение 1 Документи за информация към Условията за кандидатстване

Приложение 2 Документи за попълване към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение – 4.2

Приложения 3 към Условия за изпълнение

Translate »