Меню Затваряне

ОБЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

О Б Я В А

 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Радомир-Земен“ при спазване на изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. и на основание Решение № 2 по Протокол № 1 от 04.01.2019 г. на УС

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

 

 1. ПРОЦЕДУРА ПО НАЗНАЧАВАНЕ

С решение на Управителния съвет на МИГ-Радомир-Земен.

 

 1. УСЛОВИЯ НА РАБОТА
 2. Месторабота: Административен офис на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.
 3. Заетост: Срочен трудов договор на пълен работен ден (8 часа), съгласно ПМС № 2019 от 10 август 2015 година местните инициативни групи (МИГ), получили финансиране за изпълнение на стратегии по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, назначават персонал за срока на изпълнение на стратегиите.
 4. Работно време:

Понеделник – Петък

08:30 – 12:00 часа

12:30 – 17:00 часа

 1. Възнаграждение: 1 000 лева брутно.

 

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Общи изисквания:
 • Завършени висше образование – най малко степен „Бакалавър“;
 • Общ професионален стаж – най-малко 2 години;
 • Копютърна грамотност: Windows, Microsoft Office, Iternet;
 1. Допълнителни условия, даващи предимство при назначаване на работа:
 • Владеенето на английски език (и/или други езици на европейската общност) писмено и говоримо е предимство;

 

 1. Други изисквания:
 • комуникативност;
 • способност за работа в екип;
 • умения за бързо усвояване на нови знания;
 • инициативност и креативност;
 • способност за самоорганизиране;
 • прецизност в работата;
 • чувство за отговорност и лоялност към целите на МИГ;

 

 1. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 7 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

 1. Начин на кандидатстване и провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. По документи: проверка на административното съответствие на документите с посочените в поканата изисквания;
 2. Устно интервю: до събеседване ще бъдат допуснати само кандидати, чиито документи са одобрени и отговарят на изискванията;

 

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса – по образец приложен към поканата;
 2. Автобиография (CV) – европейски формат, с приложена снимка;
 3. Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации /ако има такива/;
 4. Документи доказващи професионален стаж и опит – трудова и/или служебна и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други;
 5. Референции, ако има такива;
 6. Декларация Приложение № 6, относно липсата на обстоятелства по чл. 12, ал. 3, във връзка с чл. 13, ал. 7 от Наредба № 22 от 2015 г. – по образец приложен към поканата;
 7. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни;

 

Срок за подаване на заявленията:

За заявления подавани на хартиен носител/по електронен път – в срок от 07.01.2019 г. до 25.01.2019 г. /включително/ 16.00 часа;

 

Начин на подаване на заявленията:

 

Заявленията за участие в конкурса могат да се подават по един от следните начини: лично, чрез куриер или по пощата на адрес:

СНЦ “ МИГ-Радомир-Земен“, 2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3,  по електронен път – на електронен адрес: mig.radomir@gmail.com. Заявлението и приложенията към него следва да са подписани от кандидата и прикачени като сканирани копия в електронната кореспонденция.

В случай на изпратени по пощата или по куриер документи за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на СНЦ “МИГ-Радомир-Земен “.

 

Информация, документи, списъци и други съобщения, във връзка с провеждане на конкурса са публикувани на електронната страница на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”-  http://www.migradomir.org/

Конкурс технически сътрудник документи

Translate »