Меню Затваряне

Обява за процедура подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“

МИГ „Радомир-Земен“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“.

 

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Радомир-Земен“ – общини Радомир и Земен.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
  2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  3. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите;
  4. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;

Общ бюджет по тази покана: 352 044,00 лв.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: eumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ www.migradomir.org

По процедурата се предвиждат два крайни срока за набиране на проектни предложения:

Първи краен срок – 31.10.2019 г., 17:00 часа.

Втори краен срок (само при наличие на неусвоен финансов ресурс след първия прием, по-голям от минималния размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата) – 28.02.2020 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Обява

Условия за кандидатстване

Приложение 1_Документи за информация към Условията за кандидатстване

Приложение 2_За попълване към условията за кандидатстване

Приложение 3_Договор

 

Translate »